Ambientalis és una empresa experta en la gestió integral de qualsevol tipus de residus. Oferim un ampli ventall de serveis personalitzats totalment adaptats a les vostres necessitats, respectant les més rigoroses normatives medi ambientals.

 

 • Gestió de tot tipus de residus, perillosos i no perillosos i en qualsevol quantitat, arreu de l’Estat
 • Som autèntics especialistes en el desballestament de RAEEs i en la gestió integral de bateries i piles de tot tipus
 • Valorització real de residus: Paguem el màxim preu per a bateries de tots tipus, metalls fèrrics i no fèrrics i materials electrònics, cables, catalitzadors de vehicles, plàstics, paper i cartró, etc
 • Valorització d’oli mineral i vegetal. Gestió en cisterna per a grans quantitats i en bomba autotransportable per a petites quantitats
 • Tractament de residus en grans quantitats, independentment de la destinació final (abocador, tractament fisico-químic, incineració, etc)
 • Gestió de tot tipus de residus perillosos i llurs envasos provinents de qualsevol sector industrial
 • Gestió de residus en petites quantitats, ja siguin residus industrials, comercials o d’oficina
 • Destrucció de documentació confidencial i d’aparells electrònics amb els corresponents certificats de destucció. A més, opocionalment, es pot enregistrar la destrucció o fer-la davant de notari
 • Dotació de tot tipus de contenidors, compactadors, cubicontendiors, caixes per a bateries, gàbies i bidons de ballesta per acondicionar adequadament els residus
 • Gestor i transportista de residus industrials autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya amb els codis E-1738.17 i T-5139 respectivament.
 • Transport en itinerància per a petites quantitats i en traìlers per a grans càrregues. Dotació de cisternes per a transportar residus liquids en gran quantitats.
 • Acondicionament, classificació i etiquetatge de residus per poder fer la seva gestió segons la normativa vigent
 • Desballestament integral de naus industrials
 • Confecció de baixes de vehicles i gestió en centres oficials de desballestament
 • Servei de retirada d’amiant complint estricament amb tots els requisits legals
 • Gestió de runes i lloguer de maquinària per a moviment de terres
 • Confecció de tota la documentació ofcial de residus, així com d’etiquetes oficials
 • Participació activa en diferents Sistemes de Gestió Integral (SIG)